Giao lưu trực tuyến: Những điểm mới về lương hưu, rút bảo hiểm xã hội một lần, hưu trí…

Bên cạnh lương, các yếu tố đang được chú ý ở Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi là quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần; bổ sung tầng lương hưu trí xã hội để hình thành bảo hiểm xã hội đa tầng… Luật cũng giao Chính phủ quyết định điều chỉnh…

Xem Thêm

Đang giao lưu trực tuyến: Những điểm mới về lương hưu, rút bảo hiểm xã hội một lần, hưu trí…

Bên cạnh lương, các yếu tố đang được chú ý ở Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi là quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần; bổ sung tầng lương hưu trí xã hội để hình thành bảo hiểm xã hội đa tầng… Luật cũng giao Chính phủ quyết định điều chỉnh…

Xem Thêm